Варто знати майбутньому студентові!

Кілька важливих та корисних термінів та понять:
polski = український

Це наш, «авторський», Малий словник, що постійно оновлюється та поповнюється, та спеціально призначений нами для українського студента, що навчається в Польщі!

Absolutorium (kiedy zakończyłeś studia, zaliczyłeś sesję i pozostała Ci tylko obrona pracy dyplomowej) = це є такий етап, коли ти закінчив навчання, склав сесію і тобі залишилось захисти лише дипломну роботу.

Adapciak (obóz przeznaczony dla osób, które zaczynają naukę na Universytecie. Cel- integracja i zabawa! Obóz trwa kilka dni, zazwyczaj odbywa się w ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych) = табір для студентів-новачків, які починають освіту в університеті. Мета - інтеграція та розваги! Табір триває кілька днів і зазвичай проводиться в центрах відпочинку.

Absolwent = випускник.

Akademik (DS, Dom Studencki, miejsce w którym mieszkają wszyscy studenci. Akademiki podzielone są zazwyczaj na wydziały) = гуртожиток, місце, де проживають усі студенти.

Asystent = (najniższe rangą stanowisko na uczelni dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych) = найнижча позиція в університеті для науково-дослідницького та викладацького складу.

Czesne (opłata za naukę w okresie jednego semestru) = плата за навчання за семестр.

CRASP (The Conference of Rectors of Academic Schools in Poland) = Конференція Ректорів Академічних Польських Шкіл. Впливова польська міжуніверситетська організація, що відіграє дуже важливу роль в польській вищій освіті, науці та культурі.

Doktor habilitowany (stopień naukowy nadawany po przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego) = вчений ступінь, що дозволяє претендувати на посаду професора.

Dopytka (po egzaminie prowadzący może wziąć Cię na dopytkę, czyli egzamin ustny gdzie sprawdza się Twoją wiedzę by uzyskać wyższą ocenę) = після іспиту викладач може задати вам додаткові усні питання, задля того, щоб перевірити ваші знання, щоб отримати вищу оцінку.

Dziekan (najwyższa osoba na Twoim Wydziale. Odpowiada za pracę wydziału, studentów. W pracy i zarządzaniu wydziałem pomagają mu Prodziekani) = Головна особа на факультеті. Він відповідальний за працю усіх кафедр факультету та студентів. Заступники декана допомагають йому в роботі та управлінні факультетом.

Dziekanka (czyli Urlop Dziekański, jest to uzasadniona przerwa w studiach, po której Student może wrócić i kontynuować naukę) = відомий нам як відпустка академічна, це виправдана перерва у навчанні, після якої студент може повернутися і продовжити навчання.

ECTS (European Community Course Credit Transfer System) = ECTS (Європейська Кредитна Система або система трансферу оцінок), використовується для спрощення переведення (співставлення) оцінок між європейськими університетами, забезпечуючи конвертованість між собою їх внутрішніх оцінок.

Fiszka bibliograficzna (do każdej pracy dyplomowej należy dołączyć fiszkę bibliograficzną zawierającą dane na temat pracy dyplomowej, które wymaga od nas Wydział i rodzaj pracy) = кожна дипломна робота повинна супроводжуватися бібліографічним файлом, що містить дані про дипломну роботу, яку вимагає факультет, та тип роботи.

Godziny dziekańskie (wyznaczony czas przez Dziekana danego Wydziału, który jest wolny od zajęć akademickich. Obowiązują na danym wydziale) = час, призначений деканом даного факультету, який не передбачає академічних занять. Це дійсно для даного факультету.

Godziny rektorskie (wyznaczony czas przez Rektora, który zwalnia Studentów oraz nauczycieli akademickich od zajęć na całej uczelni) = час, призначений ректором, який звільняє студентів та викладачів від занять у всьому університеті.

Indeks (dziennik Studenta, w którym zamieszczone są końcowe oceny z danych przedmiotów na danym semestrze) = для нас відомий як залікова книжка студента з підсумковими оцінками з предметів за даний семестр.

Inżynier, licencjat (osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich) = особа, яка має навички та знання, отримані в технічних та технічних науках, це також звання, що надаються випускникові по закінченні польської вищої освіти 1-го ступеня, з правом на працевлаштування згідно з дипломом (Дивіться «Studia 1 stopnia»)

Kanclerz (w szkołach wyższych wyznaczony przez rektora urzędnik kierujący administracją i gospodarką uczelni) = в університетах посадова особа, відповідальна за адміністрацію та економіку університету, призначається ректором.

Kandydat = (тут) абітурієнт.

Koło/Kolos/Kolokwium (ustny lub pisemny sprawdzian z bieżącej wiedzy studenta. Kolokwium to rozszerzona wersja wejściówki) = усна або письмова перевірка поточних знань студента. Тест - це розширена його версія.

Komis (egzamin komisyjny- po niezdanym egzaminie dwukrotnie w sesji oraz w sesji poprawkowej, pozostaje napisanie egzaminu komisyjnego, który zadecyduje o zaliczeniu lub niezaliczeniu przedmiotu. Komis to ostatnia deska ratunku) = іспит перед екзаменаційною комісією після того, як двічі не здали іспит на сесії та на повторній сесії, залишається написати іспит перед екзаменаційною комісією, яка вирішить, здали предмет чи ні. Це крайній засіб.

Konsultacje (określony czas w którym prowadzący przedmiot jest dostępny dla studenta. Podczas konsultacji możesz odrobić zajęcia, rozwiązać problemy z zadaniami lub problemami, zaliczyć kartkówkę itd) = Під час консультації ви можете виконати домашнє завдання, вирішити проблеми із завданнями чи проблемами, передати листівку тощо.

Legitymacja studencka = студентський білет

Licencjat, inżynier = звання, що надаються випускникові по закінченні польської вищої освіти 1-го ступеня, з правом на працевлаштування згідно з дипломом (Дивіться «Studia 1 stopnia»)

Numer albumu (to inaczej numer indeksu, każdy student posiada indywidualny numer albumu) = номер індексу, кожен студент має індивідуальний номер альбому.

Obiegówka (jest to karta, którą musi wypełnić student po zakończeniu nauki. Karta obiegowa dostępna jest na stronach wydziałowych oraz w dziekanacie. Aby mieć wypełnioną kartę należy udać się m.in.: do biblioteki, kwestury, akademika (nawet, gdy tam nie mieszkałeś/aś), dziekanatu) = це картка, яку студент повинен заповнити після закінчення навчання. Ця картка доступна на веб-сайтах викладачів та в деканаті. Щоб заповнити картку, вам потрібно зайти в бібліотеку, бухгалтерію, гуртожиток (навіть якщо ви там не проживали), деканат.

Otrzęsiny (impreza na początku roku akademickiego przygotowana z myślą o nowych studentach, cel jest jeden- integracja!) = подія на початку навчального року, підготовлена ​​для нових студентів, мета одна - інтеграція!

Prodziekan (jest to zastępca Dziekana danego Wydziału, zazwyczaj odpowiada za konkretne sprawy dotyczące wydziału, np.: kontakt ze studentami, promocja wydziału itd) = це заступник декана певного факультету, зазвичай відповідальний за конкретні питання, що стосуються факультету, наприклад, контакт зі студентами, підвищення професорсько-викладацького складу тощо.

Promotor (pracownik naukowy, który kontroluje pracę licencjacką/inżynierską/magisterską/doktorancką studenta, tak aby dostał on promocję do nadania tytułu naukowego) = дослідник, який контролює бакалаврську / інженерну / магістерську / докторську дисертацію, щоб йому / їй були присвоєні титул та вчене звання.

Proseminarium (forma zajęć, które przygotowują studenta do napisania pracy dyplomowej) = форма занять, які готують студента до написання дипломної роботи.

Recenzent (nauczyciel akademicki opiniujący pracą licencjacką/inżynierską lub magisterską, zasiada także w komisji podczas obrony) = академічний викладач, який дає висновок щодо бакалаврської / інженерної або магістерської роботи, також сидить у комісії під час захисту.

Rektor (Najważniejsza osoba na uczelni, przewodniczący Senatu, wybierany na czteroletnią kadencję przez demokratycznie wybieranych elektorów) = Найважливіша особа університету, президент Сенату, обраний на чотирирічний термін демократично обраними виборцями.

Rekrutacja = (тут) залучення абітурієнтів до навчання у (польському) навчальному закладі.

Semestr zimowy (jesienny) = Зимовий (осінній) семестр триває звичайно від початку жовтня до середини лютого та включає в себе зимову екзаменаційну сесію.

Semestr letni (wiosenny) = Літній (весняний) семестр триває звичайно від середини лютого до середини червня, включно з літньою екзаменаційною сесією.

Seminarium (forma zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych dla studentów ostatnich lat przygotowująca do pisania prac dyplomowych) = форма дидактичних занять в університетах для студентів останніх років підготовки до написання дипломних робіт.

Sesja (okres w roku akademickim, w czasie którego studenci powinni zdać egzamin na danym wydziale, zimowa odbywa się na przełomie lutego i marca, a letnia najczęściej w czerwcu) = період у навчальному році, протягом якого студенти повинні скласти іспити на даному факультеті, зимовий період відбувається на межі лютого та березня, а літній період зазвичай у червні.

Socrates / Erasmus = міжнародні програми студентського обміну, в яких активну участь беруть польські університети.

Specjalność (może być ich kilka na danym kierunku studiów, wybierana najczęściej na późniejszych latach studiów, związana z realnym zawodem) = їх може бути декілька у тій чи іншій галузі, найчастіше обирають у пізніші роки навчання, вона із реальною професією.

Starosta (Starosta jest przedstawicielem Studentów grupy ćwiczeniowej/seminaryjnej wyznaczonym do kontaktowania się z właściwym dla tego kierunku dziekanatem i nauczycielami akademickimi) = Староста є представником студентів навчальної / семінарської групи, призначених для зв’язку з деканатом та академічними викладачами.

Stypendium (Stypa) (stypendium - pomoc finansowa dla studentów, która przybiera liczne formy: stypendium naukowego, socjalnego, wyżywieniowego, mieszkalnego, dla osób niepełnosprawnych czy też zapomogi) = стипендія - фінансова допомога студентам, яка приймає різні форми: наукову, соціальну, продовольчу, житлову, для людей з обмеженими можливостями чи стипендії.

Studia 1 stopnia = аналог українського бакалаврату.

Studia 2 stopnia (magisterskie) = аналог української магістратури.

Suplement (dokument dodany do dyplomu ukończenia studiów wyższych. Zawiera opis studiów (informacje o dyplomie, kierunku studiów, poziomie wykształcenia, treści studiów i osiągniętych wynikach) ukończonych przez posiadacza dyplomu) = документ, доданий до диплому про вищу освіту. Містить опис досліджень (інформацію про диплом, галузь дослідження, рівень освіти, зміст та досягнутий результат), заповнену власником диплому.

Sylabus (jest to katalog przedmiotów dla wybranego kierunku, posiada wykaz przedmiotów wraz siatką godzin i punktami ECTS, dostępny dla każdego kierunku i specjalności na stronach odpowiedniego wydziału) = це каталог предметів для обраної галузі навчання, він має перелік предметів із графіком годин та балами ECTS, доступними для кожної галузі та спеціалізацією на веб-сайтах відповідного факультету.

Uczelnia Publiczna = державний навчальний заклад (школа, університет, академія).

Uczelnia Niepubliczna = приватний навчальний заклад (школа, університет, академія).

Wejściówka (Szybka forma sprawdzenia wiedzy studenta przez nauczyciela akademickiego najczęściej przed laboratorium lub ćwiczeniami) = Швидка форма перевірки знань студента академічним викладачем, найчастіше перед лабораторією або вправами.

WKS (Wydziałowa Komisja Stypendialna) (Komisja zbierająca wnioski o przyznanie stypendium) = Відомчий комітет зі стипендій, Комітет, який збирає заявки на стипендію.

Wykład monograficzny (to cykl wykładów związany z daną specjalizacją studentów, trwający zwykle przez jeden semestr, traktujący o jakimś konkretnym zagadnieniu, mający na celu dokładne przedstawienie jakiejś problematyki) = це серія лекцій, пов’язаних з даною спеціалізацією студентів, тривалістю, як правило, один семестр, що стосуються конкретної проблеми, спрямованої на презентацію конкретної проблеми.

Zaliczenie (potwierdzenie zdania przedmiotu, lub inna nazwa kolokwium, egzaminu) = підтвердження здачі предмету або тесту чи іспиту.

Zbój (Jest to ostateczny termin zaliczenia przedmiotu, na którym obowiązuje cała partia materiału przerobiona na danym przedmiocie) = Це остання дата здачі предмету для всього блоку матеріалу, що пройшли на курсі.

Zerówka (egzamin, którego termin jest wcześniejszy niż tego „podstawowego”, ustala go wykładowca, zazwyczaj odbywa się jeszcze przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Nie jest on obowiązkowy, ale skorzystanie z niego pozwala nam odciążyć się w czasie sesji. Egzamin zerowy nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji w przypadku niezaliczenia) = це іспит, що частіше відбувається до початку іспитової сесії. Це не є обов’язковим, але здача його полегшує студентові сесійний час. Нульовий іспит не спричиняє негативних наслідків у разі невдачі.

 

Комментарии закрыты.