Словник для студента

Пропонуємо повсякденний студентський словник. Тут наведені офіційні та неофіційні назви.

Absolutorium– okres, kiedy zakończyłeś studia, zaliczyłeś sesję i pozostała Ci tylko obrona pracy dyplomowej.

Adapciak– obóz przeznaczony dla osób, które zaczynają naukę na Universytecie. Cel- integracja i zabawa! Obóz trwa kilka dni, zazwyczaj odbywa się w ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych.

Akademik– dom studencki, miejsce w którym mieszkają wszyscy studenci. Akademiki podzielone są zazwyczaj na wydziały, w SDM 3 spotkamy Mechaników, SDM 4- Elektryków, SDM 2- Nawigatorów, WPiT spotkamy w SDM 3 i SDM 4.

Asystent– najniższe rangą stanowisko na uczelni dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych.

Czesne– opłata za naukę w okresie jednego semestru.

Doktor habilitowany– stopień naukowy nadawany po przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego.

Dopytka– po egzaminie prowadzący może wziąć Cię na dopytkę, czyli egzamin ustny gdzie sprawdza się Twoją wiedzę by uzyskać wyższą ocenę.

Dziekan-najwyższa osoba na Twoim Wydziale. Odpowiada za pracę wydziału, studentów. W pracy i zarządzaniu wydziałem pomagają mu Prodziekani.

Dziekanka– czyli Urlop Dziekański, jest to uzasadniona przerwa w studiach, po której Student może wrócić i kontynuować naukę.

ECTS– punkty ECTS są wartościami liczbowymi odpowiadającymi wkładowi pracy, którą musi wykonać student aby otrzymać zaliczenie przedmiotu.

Fiszka bibliograficzna– do każdej pracy dyplomowej należy dołączyć fiszkę bibliograficzną zawierającą dane na temat pracy dyplomowej, które wymaga od nas Wydział i rodzaj pracy.

Godziny dziekańskie– wyznaczony czas przez Dziekana danego Wydziału, który jest wolny od zajęć akademickich. Obowiązują na danym wydziale.

Godziny rektorskie– wyznaczony czas przez Rektora, który zwalnia Studentów oraz nauczycieli akademickich od zajęć na całej uczelni.

Indeks– dziennik Studenta, w którym zamieszczone są końcowe oceny z danych przedmiotów na danym semestrze.

Inżynier– osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.

Kanclerz– w szkołach wyższych wyznaczony przez rektora urzędnik kierujący administracją i gospodarką uczelni

Koło/Kolos/Kolokwium– ustny lub pisemny sprawdzian z bieżącej wiedzy studenta. Kolokwium to rozszerzona wersja wejściówki.

Komis– egzamin komisyjny- po niezdanym egzaminie dwukrotnie w sesji oraz w sesji poprawkowej, pozostaje napisanie egzaminu komisyjnego, który zadecyduje o zaliczeniu lub niezaliczeniu przedmiotu. Komis to ostatnia deska ratunku.

Konsultacje– określony czas w którym prowadzący przedmiot jest dostępny dla studenta. Podczas konsultacji możesz odrobić zajęcia, rozwiązać problemy z zadaniami lub problemami, zaliczyć kartkówkę itd.

Licencjat-Student, który ukończy studia pierwszego stopnia oraz obroni pracę dyplomową otrzymuje tytuł licencjata.

Numer albumu- to inaczej numer indeksu, każdy student posiada indywidualny numer albumu.

Obiegówka- jest to karta, którą musi wypełnić student po zakończeniu nauki. Karta obiegowa dostępna jest na stronach wydziałowych oraz w dziekanacie. Aby mieć wypełnioną kartę należy udać się m.in.: do biblioteki, kwestury, akademika (nawet, gdy tam nie mieszkałeś/aś), dziekanatu.

Otrzęsiny- impreza na początku roku akademickiego przygotowana z myślą o nowych studentach, cel jest jeden- integracja!

Prodziekan– jest to zastępca Dziekana danego Wydziału, zazwyczaj odpowiada za konkretne sprawy dotyczące wydziału, np.: kontakt ze studentami, promocja wydziału itd.

Promotor– pracownik naukowy, który kontroluje pracę licencjacką/inżynierską/magisterską/doktorancką studenta, tak aby dostał on promocję do nadania tytułu naukowego.

Proseminarium– forma zajęć, które przygotowują studenta do napisania pracy dyplomowej.

Recenzent-nauczyciel akademicki opiniujący pracą licencjacką/inżynierską lub magisterską, zasiada także w komisji podczas obrony.

Rektor-Najważniejsza osoba na uczelni, przewodniczący Senatu, wybierany na czteroletnią kadencję przez demokratycznie wybieranych elektorów.

Seminarium-forma zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych dla studentów ostatnich lat przygotowująca do pisania prac dyplomowych.

Sesja-okres w roku akademickim, w czasie którego studenci powinni zdać egzamin na danym wydziale, zimowa odbywa się na przełomie lutego i marca, a letnia najczęściej w czerwcu.

Specjalność-może być ich kilka na danym kierunku studiów, wybierana najczęściej na późniejszych latach studiów, związana z realnym zawodem.

Starosta-Starosta jest przedstawicielem Studentów grupy ćwiczeniowej/seminaryjnej wyznaczonym do kontaktowania się z właściwym dla tego kierunku dziekanatem i nauczycielami akademickimi.

Stypa-to nic innego jak stypendium, pomoc finansowa dla studentów, która przybiera liczne formy: stypendium naukowego, socjalnego, wyżywieniowego, mieszkalnego, dla osób niepełnosprawnych czy też zapomogi.

Suplement– dokument dodany do dyplomu ukończenia studiów wyższych. Zawiera opis studiów (informacje o dyplomie, kierunku studiów, poziomie wykształcenia, treści studiów i osiągniętych wynikach) ukończonych przez posiadacza dyplomu.

Sylabus-jest to katalog przedmiotów dla wybranego kierunku, posiada wykaz przedmiotów wraz siatką godzin i punktami ECTS, dostępny dla każdego kierunku i specjalności na stronach odpowiedniego wydziału.

Wejściówka-Szybka forma sprawdzenia wiedzy studenta przez nauczyciela akademickiego najczęściej przed laboratorium lub ćwiczeniami.

WKS– Wydziałowa Komisja Stypendialna, Komisja zbierająca wnioski o przyznanie stypendium.

Wykład monograficzny-to cykl wykładów związany z daną specjalizacją studentów, trwający zwykle przez jeden semestr, traktujący o jakimś konkretnym zagadnieniu, mający na celu dokładne przedstawienie jakiejś problematyki.

Zaliczenie-potwierdzenie zdania przedmiotu, lub inna nazwa kolokwium, egzaminu.

Zbój-Jest to ostateczny termin zaliczenia przedmiotu, na którym obowiązuje cała partia materiału przerobiona na danym przedmiocie.

Zerówka– egzamin, którego termin jest wcześniejszy niż tego „podstawowego”, ustala go wykładowca, zazwyczaj odbywa się jeszcze przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Nie jest on obowiązkowy, ale skorzystanie z niego pozwala nam odciążyć się w czasie sesji. Egzamin zerowy nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji w przypadku niezaliczenia

Комментарии закрыты.